|

Inhoudsopgave

In het kader van uw lidmaatschap van Vereniging GAON Ritdelen en het gebruik van de app ‘GAON’ worden persoonsgegevens verwerkt. ‘Persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over natuurlijke personen. Denk daarbij aan informatie als namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen, maar ook bijvoorbeeld aan informatie op foto’s. Graag informeren wij je duidelijk over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manieren wij jouw privacy beschermen. 

In dit privacy statement leggen wij Vereniging GAON Ritdelen) daarom, onder andere, uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen en wat jouw rechten zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van A naar B kunnen reizen

Soorten persoonsgegevens

Gemeente Winterswijk verwerkt de persoonsgegevens die je aan haar verstrekt bij, in het kader van en/of door het gebruik van de app. Denk daarbij aan jouw gebruikersnaam en wachtwoord, voor- en achternaam, woonplaats, optioneel op te geven persoonsgegevens (zoals geboortedatum, adres en postcode, e-mailadres, favoriete locaties, donaties, reviews, berichten), informatie over voorgenomen reizen van chauffeurs en passagiers (waaronder het vertrekpunt en de bestemming, datum en tijdstip, RDW-gegevens van het voertuig van de chauffeur en uitstaande oproepen van passagiers), de gebruikte vervoersmodaliteiten (zoals OV of ‘ridesharing’), favoriete locaties, aantallen reviews en aantallen complimenten per categorie, persoonsgegevens die je invult in vragenlijsten, video- en audio-opnames van interviews (zoals groepsinterviews, testsessies en evaluatiesessies), gegevens over betalingen van credits en hoeveelheden credits van gebruikers, bankrekeningnummers bij uitbetaling van credits, informatie over of uitbetaling al dan niet gelukt is, uw gebruikersID en het aantal interacties met de app. Verzoek je GAON via de website om jou op de hoogte houden en te informeren over de ontwikkelingen rondom app GAON, dan verwerkt Gemeente Winterswijk ook de informatie die je daarvoor via de website opgeeft (zoals voor- en achternaam, e-mailadres, woonplaats en eventueel jouw telefoonnummer). Vereniging GAON Ritdelen verwerkt de persoonsgegevens die je aan haar verstrekt in het kader van jouw lidmaatschap. Daarnaast verwerkt zij de persoonsgegevens die samenhangen met betalingen van en aan leden en aan goede doelen; zo verwerkt zij persoonsgegevens over uw ontvangsten van, betalingen van en hoeveelheid credits, van u ontvangen en aan u uitbetaalde bedragen voor credits en betalingen van donaties aan goede doelen. Denk daarbij aan persoonsgegevens betreffende de ledenadministratie (zoals jouw naam en contactgegevens) en persoonsgegevens betreffende donaties.


Doelen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze (gerechtvaardigde) doeleinden. Gemeente Winterswijk (inzake GAON) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde doeleinden:

 1. Het aanbieden en op juiste wijze laten functioneren van de app ‘GAON’, teneinde de mobiliteit in de Achterhoek te verbeteren;
 2. Het aanbieden van personaliseringsmogelijkheden in de app en beoordelingsmogelijkheden in de app, middels optionele informatievelden en beoordelingsmogelijkheden;
 3. Het op de hoogte houden en informeren van geïnteresseerden;
 4. Het uitvoeren van mobiliteitsonderzoeken;
 5. Het administreren van credits van leden, alsmede betalingen van credits tussen passagiers en chauffeurs en aan goede doelen, teneinde betalingen mogelijk te maken;
 6. Het bieden van een registratiemogelijkheid voor nieuwe leden van Vereniging GAON Ritdelen;
 7. Het naleven van wettelijke verwerkingsverplichtingen. 

 

Vereniging GAON Ritdelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende gerechtvaardigde doeleinden:

 1. Het voeren van een juiste en volledige ledenadministratie;
 2. Het ontvangen en uitbetalen van betalingen voor credits, zowel voor gebruikers van de app als goede doelen;
 3. Het naleven van wettelijke verwerkingsverplichtingen.


Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor zover daarvoor een verwerkingsgrondslag in de zin van de AVG van toepassing. Wij omschrijven hierna de toepasselijke verwerkingsgrondslagen. Daarbij geven wij aan voor welke van de (hiervoor genummerde) doelen de verwerkingsgrondslagen gelden. Voor de verwerkingen voor sommige van deze doelen gelden meerdere verwerkingsgrondslagen.


Toestemming

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming (of die van jouw ouders(s) of wettelijke vertegenwoordiger, als je nog geen 16 jaar oud bent of dit om een andere reden nodig is). Als je toestemming hebt verleend kun je deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens in de periode dat jouw toestemming verleend was en je deze nog niet had ingetrokken. Gemeente Winterswijk baseert de verwerkingen voor de hiervoor onder 2, 3 en 4 genoemde doeleinden op uw toestemming.


Gerechtvaardigd belang

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij. Voor Gemeente Winterswijk zijn deze belangen gelegen in het kunnen laten functioneren van de app ‘GAON’, het betalingsverkeer middels credits tussen gebruikers van de app en aan goede doelen te kunnen faciliteren (binnen de app) en ledenregistratie middels de app te faciliteren. Voor Vereniging GAON Ritdelen zijn deze belangen er in gelegen een juiste en volledige ledenadministratie aan te kunnen bieden en betalingen te kunnen ontvangen en doen die samenhangen met de aankoop en uitbetaling van credits. Deze grondslag geldt voor de verwerking voor de hiervoor onder 1, 5, 6, 8 en 9 omschreven doelen. Bij vragen over de afwegingen die aan het voorgaande ten grondslag liggen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.


Uitvoering overeenkomst

Een deel van de persoonsgegevensverwerkingen vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om op jouw verzoek voorafgaand aan de sluiting van zo’n overeenkomst maatregelen te nemen. Dit geldt voor de verwerkingen in het kader van jouw lidmaatschap van de vereniging  Netmobiel. Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 1, 5, 6, 8 en 9 omschreven doelen.


Wettelijke verplichting

Ten slotte vindt een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens plaats omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 7 en 10 omschreven doelen.


Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan Stichting Saxion en Vereniging Netmobiel

Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel is de verstrekking van (bepaalde van) jouw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van Vereniging GAON Ritdelen. Verstrek jij deze persoonsgegevens niet, dan kun je mogelijk geen lid worden van Vereniging GAON Ritdelen Ook is de verstrekking van een deel van de persoonsgegevens die wij vragen een noodzakelijke voorwaarde voor bijvoorbeeld het gebruik van de app GAON. Dit geldt niet voor optioneel in te vullen persoonsgegevens. Verstrek jij de betreffende persoonsgegevens niet aan ons, dan kun je mogelijk geen gebruik maken van de app. 


Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen indien dat noodzakelijk is voor voornoemde verwerkingsdoelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hostingpartijen, partijen betrokken bij het onderzoek of partijen die betrokken zijn bij de betalingen.

Gemeente Winterswijk verstrekt jouw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk aan de volgende ontvangers:

 • Baseflow B.V. en haar partners (voor onderhoud en hosting van app en platform);
 • Onze betalingsdienstverlener voor iDeal, onderdeel van de Fiserv-bedrijvengroep (voor het verwerken van betalingen door en aan gebruikers van de app);
 • Vereniging GAON Ritdelen (voor het doorgeven van ledenregistraties en het doorgeven van gegevens over credits ten behoeve van betalingen van bedragen op basis van daarvan).


Vereniging GAON Ritdelen verstrekt jouw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk aan de volgende ontvangers:

 • Gemeente Winterswijk (teneinde Gemeente Winterswijk te informeren over of betalingen geslaagd zijn).

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of aan internationale organisaties.


Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de eerder omschreven doelen. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de fiscale bewaarplichten bewaren wij gedurende 7 jaar bewaren.

 

Rechten van betrokkenen

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je op grond van de AVG verschillende rechten. Deze omschrijven wij hierna.

 

Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

Je hebt het recht om van ons te vernemen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en om deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking daarvan in te zien, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten (zoals privacyrechten) en vrijheden van anderen. Daarnaast heb je het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel door ons verwerkt worden, door ons te laten corrigeren.

Ook heb je onder omstandigheden het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is het geval:

 

 1. wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt;
 2. wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, je die toestemming intrekt en er geen andere verwerkingsgrondslag van toepassing is;
 3. wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en er geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
 4. wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. wanneer de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting van de betreffend verwerkingsverantwoordelijke verwijderd moeten worden;
 6. wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbod van zogenaamde ‘diensten van de informatiemaatschappij’ aan kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit kan in de volgende gevallen:

 

 1. Je hebt de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan voor een periode die het voor ons mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking van jouw persoonsgegevens is niet rechtmatig en je hebt je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan heb je verzocht om beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens;
 3. De betreffende verwerkingsverantwoordelijke heeft jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoelen, maar je hebt deze persoonsgegevens zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking zwaarder wegen dan die van jou.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Deze persoonsgegevens kun je vervolgens doorgeven aan een andere partij. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere partij. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 

 1. jouw toestemming (of die van jouw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger); of
 2. de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent.


Recht van bezwaar

Je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens. De betreffende verwerkingsverantwoordelijke zal de verwerking dan staken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Identificatie bij uitoefening

Uitoefening van jouw voornoemde rechten kan door het opsturen van een e-mail naar privacy@gaon.nl, waarna wij de gewenste gegevens bij je opvragen om deze vraag in behandeling te kunnen nemen. 


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan bijvoorbeeld als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in lijn is met wettelijke voorschriften of je anderszins een klacht hebt. 


Contact opnemen

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement, de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kun je contact met ons opnemen via privacy@gaon.nl


Wijzigingen

Dit privacy statement kunnen wij wijzigen. Eventuele nieuwe versies van dit privacy statement zullen wij publiceren via de app ‘GAON’.